Romusõidukite keskkonnasõbralik käitlemine

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja.  Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoda) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja see on karistatav tegevus.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad  autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. Paljud autode maaletoojad on sõlminud lepingud Autolammutuste Liiduga, kelle liikmed kasutavad nõuetekohast  tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on  autode valmistajad  viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad  või ringlussevõetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?

1. Tühjenda auto sinna mittekuuluvatest esemetest
2. Võta kaasa auto dokumendid
3. Toimeta auto lähimasse jäätmeluba  omavasse lammutuskotta või vii sõiduk maaletoojale, kes müüb sama marki sõidukeid. Jäätmeluba omavate lammutuskodade  nimekirja leiad autode müügikohtadest või nende kodulehtedelt, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt  www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
4. Säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid
5. Romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta, omaniku käest tasu ei küsita

 

TAASKASUTUSVÕRGUSTIK

Citroën'i omanikel on võimalus võtta ühendust Citroën'i võrgustiku esindajaga oma sõiduki loovutamiseks, et suunata see nõuetekohasele utiliseerimisele. See teenus on tasuta ja seda osutatakse teatud tingimustel (vt allpool).

Soovime olla veendunud selles, et teie poolt utiliseerimisele suunatud sõiduk saaks väärtustatud taaskasutusse lülitamise teel võimalikult keskkonnasõbralikul moel. Sel eesmärgil hoolitseme me selle eest, et kõik meie utiliseerimisjaamad järgiksid seadusega neile laienevaid nõudeid sõidukite utiliseerimist puudutavas osas.

Teie Citroën'i utiliseerimine tasuta rakendub üksnes järgmistel juhtudel: 

  •  Sõidukil ei puudu ükski oluline komponent ega agregaat.
  • Sõidukis puuduvad muud, sõiduki juurde mitte kuuluvad jäätmed.
  • Sõiduk on kuni 9-kohaline või tarbesõiduk täismassiga mitte üle 3,5 tonni.
  •  Sõiduk oli viimati registreeritud EL-s.
  • Sõidukiga koos antakse üle ka sõiduki originaaldokumendid.

Toimetage oma, utiliseerimisele suunatud sõiduk mõnda meie partnerist utiliseerimisjaama, kust väljastatakse teile tõend sõiduki lammutamise kohta ja sõiduki, registrist kustutamiseks vajalikud dokumendid. Seeläbi võite olla kindlad, et teie vana sõiduk suunatakse utiliseerimisele võimalikult keskkonda säästval viisil.

Töölaua versioon